Categoria di unità di misura:         

Valore di partenza:
Unità di partenza:
Unità target:

  I numeri in notazione scientifica
Il convertitore / calcolatore di unità di misura converte unità tra le quali Ounce per cubic foot in Ounce per cubic inch: 1 Ounce per cubic foot [oz/ft³] = 0,000 578 703 703 907 09 Ounce per cubic inch [oz/in³]


Convertire Ounce per cubic foot in Ounce per cubic inch